AKREDİTE KURULUŞLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

 Türk Akreditasyon Kurumu "TÜRKAK", uygunluk değerlendirme faaliyeti     gösteren kuruluşlara akreditasyon hizmeti sunan bir kuruluştur.       TÜRKAK'ın temel görevi, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının           faaliyetlerini düzenlemek, akreditasyon işlemlerine yönelik kriterleri tespit   etmek, gerekli önlemleri uygulamak ve gerektiğinde bunları değiştirmek     veya yürürlükten kaldırmaktır.

 

Akredite kuruluşlardan uygunluk değerlendirmesi hizmeti alan firmalar, bu hizmetlere dayanarak karar oluşturmakta ve bu kararlar büyük ölçüde yatırımları, işletmeyi ve piyasayı etkilemektedir. Her meslekte olduğu gibi belgelendirme kuruluşları ve çalışanları da zaman zaman bazı istenmeyen durumlarla karşılaşabilirler. Çalışmaları sırasında yanlış uygulamalar ve yanlış kararlar neticesinde, olmaması gereken olaylar ortaya çıkabilir. Bu yüzden de üçüncü kişiler zarar görebilir. Üçüncü kişiler, gördükleri bu zararın tazmin edilmesi yönünde tazminat davası açabilir ve belgelendirme kuruluşları da bu tür zararları tazmin etmek durumunda kalabilir.

Bu durumlarda, öngörülemeyen uygulama sonuçlarına karşı Türk Akreditasyon Kurumu, kendisinin ve müşterilerinin çıkarlarını mesleki sorumluluk sigortası ile korumayı amaçlamıştır.

Tazminat davaları sonucunda ortaya çıkan zararlar, sigorta şirketi tarafından poliçede yazılı olan limitler içinde kalmak suretiyle teminat altına alınmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarına bağlı olarak sağlanan güvenceler ise şu şekildedir;

-          Akredite kuruluş uzmanları, poliçede konusu belirlendiği gibi çalışmalarını sürdürürken görevini gerektiği şekilde yapmamışsa,

-          Akredite kuruluş uzmanları sorumlu oldukları işyerindeki kişilere karşı özen borcunu yerine getirmemişse,

-          Akredite kuruluş uzmanları herhangi bir kusurlu davranışları yüzünden doğan zararları ödemek zorunda kalmışsa,

-          Akredite kuruluş uzmanları herhangi bir kusurlu davranışları yüzünden yakında bir takım zararları ödemek zorunda kalacaksa,

 

Akredite kuruluşlar için mesleki sorumluluk sigortası, Akredite kuruluş çalışanları bir taraftan kendi vicdani yükümlülüklerini karşılarken diğer taraftan da üçüncü kişilere verdikleri maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi yoluyla faaliyetlerini daha rahat yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Elbette Akredite kuruluş çalışanlarının başkasına zarar vermeme yükümlülükleri vardır. Zarar, bir ihmalden de kaynaklansa, dikkatsizce yapılan bir işlemden de kaynaklansa tazmin edilmek durumundadır. Bu sigorta poliçesinde manevi tazminat talepleri ise kapsam dışında tutulmuştur. 

 

 TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve hizmet veren firmalar aynı zamanda uluslararası akreditasyon kurumlarından da akredite olabilirler. Bu yetkilendirme dahilinde Türkiye’de yapılan mesleki sorumluluk sigortaları tüm faaliyetleri kapsar nitelikte olmalıdır. Acenteliğimiz bu kurumlardan gelen taleplere istinaden poliçe özel şartlarında gerekli düzenlemeler yapabilmektedir.  


 Acenteliğimiz, aşağıda paylaşılan kurumlardan yetki alınabilmesi için gerekli teminatlarda poliçe tanzim edebilmektedir.

BRCGS 

BRCGS Gıda Güvenliği Global Standardı, güncel endüstri beklentilerini ve yasal/uyum yükümlülüklerini yerine getirmek ve de tüketicileri korumak amacıyla, gıda üreticileri ve gıda hizmeti veren kuruluşlar için gıda güvenliği, kalite ve operasyonel gerekliliklerini belirler.

BRCGS standardı amacı perakendecilerin gıda üretimi yapan üreticileri değerlendirmesini sağlamaktır. BRC Gıda Sertifikası, perakendecilerin ve gıda üretimi yapan marka sahiplerinin, güvenlik ve kalite ile ilgili gerekli özeni göstermesini sağlar.

 

IFS

International Food Standard Belgesi. Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard ) olarak ifade edilen bu standart 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES - The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. FS, Belgesi (IFS Sertifikası) Gıda işletmelerinde gıdaların üretimi, paketlenmesi, taşınması, depolanması vb. aşamalarının canlılara verebilecek zarar oluşturmaması için belirli şartları içeren gıda güvenliği standardıdır.

 

 ILAC  

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği veya ILAC, 1977'de akredite test ve kalibrasyon sonuçlarının kabulünün teşvik edilmesi yoluyla ticareti kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla bir konferans olarak başladı. 1996 yılında, ILAC, bu amacı yerine getirecek olan akreditasyon kuruluşları arasında karşılıklı tanıma anlaşmaları ağı kurmak için bir tüzük ile resmi bir işbirliği haline geldi. ILAC'ın nihai amacı, diğer ülkelerdeki laboratuvarların sonuçları da dahil olmak üzere, akredite laboratuvarlardan alınan sonuçların hükümetinin yanı sıra sanayi tarafından kullanımı ve kabulü arttırmaktır. Bu şekilde, bir kez test edilmiş ve her yerde kabul edilmiş bir ürünün serbest ticaret hedefi gerçekleştirilebilir.  

 

 EA

Avrupa Akreditasyonu için EA European işbirliği (EA), Avrupa topluluğunun yararı için, bir ülkedeki uygunluk değerlendirme hizmetlerinin Düzenleyiciler ve başka bir ülkedeki pazar yeri tarafından kabul edilmesine olanak sağlamak amacıyla Avrupa akreditasyon altyapısını koordine etmek ve yönlendirmek için kurulmuştur. EA, Kasım 1997’de kurulan ve Haziran 2000’de Hollanda’da kayıtlı kar amacı gütmeyen bir dernektir. EA’nın misyonu: Üyeleri tarafından kullanılan standartların ortak yorumlanması ve uygulanmasını sağlayarak, Avrupa'daki akreditasyondaki tutarlılığı tanımlamak, uyumlaştırmak ve oluşturmaktır. 

 

 IAF

Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), dünyadaki Uygunluk Değerlendirme Akreditasyon Kuruluşları Birliği ve yönetim sistemleri, ürünler, hizmetler, personel ve diğer uygunluk değerlendirme programları gibi alanlarda uygunluk değerlendirmesi ile ilgilenen diğer kuruluşlar birliğidir. Öncelikli işlevi, akredite sertifikaların güvenebileceğini güvence altına alarak, iş ve müşterileri için riski azaltan dünya çapında tek bir uygunluk değerlendirme programı geliştirmektir. Akreditasyon, kullanıcılara akredite olmuş kuruluşun yetkinliğini ve tarafsızlığını garanti eder.  

 

Kuruluş Türüne Göre Mesleki Sorumluluk Sigortaları;

TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında deney ve kalibrasyon hizmetleri

TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında muayene kuruluşları

TS EN ISO/IEC 17065 kapsamında ürün belgelendirme hizmetleri

TS EN ISO/IEC 17021 kapsamında yönetim belgelendirme sistemi hizmetleri

TS EN ISO/IEC 17024 kapsamında personel belgelendirme hizmetleri 

TS EN ISO/IEC 17043 kapsamında yeterlilik deney sağlayıcıları

OHSAS/ISO/CE belgelendirme hizmetleri

Helal Gıda Belgelendirme hizmetleri    

 

Deney Laboratuvarları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Kalibrasyon Laboratuvarları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Muayene Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Gıda Güvenliği YS Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirme Kuruluşları (FSSC 22000) Mesleki Sorumluluk Sigortası

Medikal Cihazlar YS Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

İş Sağlığı ve Güvenliği Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Enerji YS Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bilgi Güvenliği YS Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Ürün Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Personel Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Laboratuvarlar Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeterlik Deneyi Sağlayıcıları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Referans Malzeme Üreticileri Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sera Gazları Doğrulayıcı Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası

OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

ONAYLANMIŞ KURULUŞ?

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti (belgesi) taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar “onaylanmış kuruluş” (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.   Onaylanmış kuruluş, yürüttüğü faaliyetleri kapsayacak nitelikte ve sorumluluğun kamu tarafından üstlenildiği durumlar hariç olmak üzere, teminat oranı yetkili kuruluş tarafından belirtilen limitlere uygun şekilde düzenlenmiş mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.  

 

VASA Sigorta olarak;

faaliyetleriniz için zorunlu olan mesleki sorumluluk sigortalarını istenilen teminat limitleri ve özel indirimli primlerle TÜRKAK standartlarına uygun olarak yapıyoruz.

Detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

AYÇA DURUDOĞAN

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

0533 068 55 81    

You are here Hizmetlerimiz Akreditasyon Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr