İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

 

 İş Güvenliği Uzmanlarımızla işlerimiz ve işçilerimiz artık güvende. 

 Peki ya İş Güvenliği Uzmanlarımız?

 İşyerinin güvenliği, işçinin sağlığı açısından, iş güvenliği uzmanlarının önemli   sorumlulukları vardır. Bu yüzden de hiç bir zaman iş güvenliği mesleğinin   itibarını düşürecek bir davranışta bulunmak istemezler.

 

 

Ancak her meslekte olduğu gibi İş Güvenliği mesleğinde de zaman zaman bazı istenmeyen durumlarla karşılaşılıyor. İş Güvenliği Uzmanlarının çalışmaları sırasında yanlış uygulamalar ve yanlış kararlar neticesinde, olmaması gereken olaylar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden de üçüncü kişiler zarar görebiliyor. Üçüncü kişiler, gördükleri bu zararın tazmin edilmesi yönünde talepte bulunabiliyor ve İş Güvenliği Uzmanları da bu tür zararları tazmin etmek durumunda kalabiliyorlar.

Türk Nippon Sigorta, bu şekildeki veya benzer durumdaki tazminat taleplerine karşı İş Güvenliği Uzmanlarına koruma güvencesi veriyor.

İş Güvenliği Uzmanları, poliçede konusu belirlendiği gibi çalışmalarını sürdürürken, görevini gerektiği şekilde yapmamışsa,

İş Güvenliği Uzmanları sorumlu oldukları işyerindeki kişilere karşı özen borcunu yerine getirmemişse,

İş Güvenliği Uzmanları herhangi bir kusurlu davranışları yüzünden doğan zararları ödemek zorunda kalmışsa,

İş Güvenliği Uzmanları herhangi bir kusurlu davranışları yüzünden yakında bir takım zararları ödemek zorunda kalacaksa,

İş Güvenliği Uzmanları bu zararlar nedeniyle takibe uğramış ve yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri gibi bir takım masraflar yapmışsa,

Bütün bu sayılan durumlarda ortaya çıkan zararlar Türk Nippon Sigorta tarafından poliçede yazılı olan limitler içinde kalmak suretiyle teminat altına alınmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanları için Mesleki Sorumluluk Sigortası, İş Güvenliği Uzmanlarının, bir taraftan kendi vicdani yükümlülüklerini karşılarken, diğer taraftan da üçüncü kişilere verdikleri maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi yoluyla faaliyetlerini daha rahat yürütebilmelerine olanak tanımaktadır.

1- Sigorta Konusu

Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlama, uygulamaların yapılmasını sağlama, bu konularda işçilere eğitimler verme, bunları denetleme, gözetleme ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlardaki danışmanlık hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel Şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

2- Teminat Kapsamı

a) Yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir. Ara vermeden yenilenen poliçelerde ise ilk düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir.

b) İşbu Poliçe, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır.

c) Bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı çalıştıran işverenler, İşverenin “Sigorta ettiren” olması koşuluyla, İş Güvenliği Uzmanının iş akdi sona ermiş olsa bile söz konusu firma adına verdiği hizmetlerden kaynaklanacak tazminat talepleri, poliçenin aralıksız yenilenmiş olması kaydıyla İş Güvenliği Uzmanının işten ayrıldığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile teminat altında olacaktır.

TEMİNAT LİMİTLERİ

50.000 ₺

100.000 ₺

200.000 ₺

250.000 ₺

300.000 ₺

400.000 ₺

500.000 ₺

 

You are here Hizmetlerimiz İş Güvenliği Uzmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr