SORUMLULUK SİGORTALARI

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinizdeki Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanlarınızın karşılaşabilecekleri olası iş kazaları sonucunda ortaya çıkabilecek tazminat taleplerin doğrultusunda Sigortalının hukuki sorumluluğunu karşılamaktadır.  İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK'nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil toplamı üzere poliçede yazılı teminat limitine kadar teminat altına alınır.

-         Bu teminatın verilebilmesi için:

-         İşyerinin faaliyet konusu,

-         İşyerinde çalışan beyaz yakalı ve mavi yakalı işçi sayıları,

-         İşçilerin yıllık brüt işçilik ücretleri toplamı (ikramiye ve tüm sosyal haklar dahil)

-         Talep edilen kişi ve kaza başına teminat limitleri gibi ayrıntıların bilinmesi gerekmektedir.

-          

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortalının faaliyetleri esnasında kendisinin ve/veya çalışanlarının neden olacağı bir olay sonucu üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sakat kalması ve/veya mallarında maddi zarar ve ziyan meydana gelmesi halinde sigortalının yasal sorumluluğu nedeni ile üçüncü şahıslar tarafından kendisinden talep edilecek tazminat taleplerinin neticelerine karşı poliçe üzerinde yazılı teminat limitine kadar teminat sağlanır.

-         Bu teminatın verilebilmesi için,

-         İşyerinin faaliyet konusu

-         İşyerinin yıllık cirosu

-         Talep edilen teminat limitleri;

-         Kişi başına bedeni

-         Kaza başına bedeni

-         Kaza başına maddi

 

gibi ayrıntıların bilinmesi gerekmektedir. Ana teminat; Kişi başına bedeni zararlar. Kaza başına bedeni zararlar kaza başına maddi zararlar.

 

MEDİCUS - Sağlık Personeli Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sağlık Personeli Mesleki Sorumluluk Sigortası (MEDİCUS) ile mesleğinizi icra ederken ortaya çıkabilecek malpraktis uygulamalarının hukuki sonuçlarına karşı sizi korur. MEDİCUS, diğer Mesleki Hekim Sorumluluk sigortalarının aksine; hekimi ve hekimin yüzleşmek zorunda kaldığı sektörel ve hukuki sorunları birebir tanıyan, hekim ve hukukçularla bu sorunları en uygun sigorta güvencesi altında giderebilecek uzman sigortacıları içeren bir ekip tarafından tam kapsamlı bir sigorta olmak amacıyla geliştirilmiştir. Teminat kapsamı;

-         Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde,

-         Fiili olarak hizmet veren,

-         Hekim ve diğer sağlık personelinin

-         Sigorta süresi içinde mesleki faaliyetlerini yerine getirirken hata, ihmal veya kusurları neticesinde verebilecekleri can kaybı, her türlü bedeni, maddi ve manevi zararlar dolayısıyla ileri   sürülebilecek iddiaların neticelerine karşı

-         Tazminat talebinin ihbarından itibaren sigortalının savunması

-         Manevi Tazminat talepleri

-         Savunma dolayısıyla maruz kalınabilecek avukatlık ücretleri ile diğer tüm yasal masraf ve harcamalar

-         Savunma süresi sonunda hükmedilecek yasal faizler

-         T.C. Sorumluluk Hukuku Mevzuatı ve “Mesleki Mali Mesuliyet Genel Şartları” çerçevesinde, poliçede yazılı azami teminat limitlerini aşmamak kaydıyla teminat dahilindedir.

 

MEDİCUS’un önemli özellikleri;

-         Uzlaşma hükümleri içerir, uzlaşma alt yapısını haizdir!

-         Avukatlık ücreti, mahkeme masraflarını ve savunma dolayısıyla maruz kalınabilecek avukatlık ücretleri ile diğer tüm yasal masraf ve harcamalar, savunma süresi sonunda hükmedilecek yasal faizler poliçede yazılı azami teminat limitlerini aşmamak kaydıyla teminat dahilindedir.

-         Poliçe başlangıcından geriye 1 yıllık dönemi de poliçede belirlenen limitlerle
sigorta teminatına alır!

-         Manevi tazminat talepleri, poliçede belirtilen teminat limitinin % 100’ü  oranında poliçede yazılı azami teminat limitlerini aşmamak kaydıyla teminat dahilindedir.

-         TC sınırları haricinde gerçekleştirilecek her türlü mesleki hizmetin sonucu olarak sigortalıdan yapılacak tazminat talepleri, poliçede belirtilen teminat limitinin %5’i ile sınırlı olmak kaydıyla poliçe teminatına dâhil edilmiştir.

-         Talep edildiği takdirde sigortalının savunmasını bizzat üstlenir!

-         Muafiyetsizdir!

 

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar. Ürün Sorumluluk Sigortası bir Ürün Garanti Sigortası değildir. Ürün Garanti Sigortası, bir mal sigortasıdır ve zarar gören ürünün tazminine yöneliktir. Oysa Ürün Sorumluluk Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır, mala değil sigortalının üretmiş olduğu ürünle ilgili sorumluluğa ilişkin güvence sağlar.

Avrupa Topluluğu’nun 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi uyarınca üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Burada, “üretici” sözcüğü; bitmiş bir ürünün, herhangi bir hammaddenin veya bir ürünü meydana getiren parçalardan birinin üreticisi olan ve ürün üzerine adını, ticari markasını veya bir başka ayırt edici özelliğini koyarak kendisini o ürünün üreticisi olarak takdim eden herhangi bir kişi anlamında kullanılmaktadır.

Teminat kapsamı;

Sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde;

a)     Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin muhtel olması

b)     Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması

sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları uygulanabilir şartları çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamındadır.

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile çalışmalarınız sırasında karılaşabileceğiniz çeşitli mesleki risklerin hukuki sonuçlarına karşı sizi teminat altına alır. Mesleki sorumluluk sigortası, meslek sahibi kişilerin, mesleki faaliyetleri sırasında, hatalı ve/veya yetersiz işlemleri sonucunda üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Toplumda tüketici bilincinin gelişmesi, meslek sahiplerine karşı tazminat taleplerinin artması, devletin kamu yararı ve zarar göreni koruyan bir sosyal sistemi yürütme isteği mesleki sorumluluk sigorta sisteminin gelişmesinde etken olmaktadır. Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının vermekte olduğu dizayn, kontrollük veya proje yönetimi işleri dahilinde taleplerini (proje teminatı veya yıllık teminat olarak) sigortalı namına hareket eden kişi/kişiler ile sigortalının emrinde çalışan elemanların veya yöneticilerinin mesleki faaliyetleri ile ilgili hata, ihmal ve atlamaları sonucu oluşabilecek direkt hasarlar nedeniyle müşterilerinin poliçe süresince kendilerine yöneltecekleri tazminat taleplerini “Mesleki Mali Mesuliyet Genel Şartları” uygulanabilir hükümleri çerçevesinde teminat altına alır.

Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası, mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza geri dönebilecek olumsuz tazminat talebi risklerine karşı sizi korur.

Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın Önemli Özellikleri

-         Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu I.b maddesinde belirtilen sigortalının kusuru neticesinde müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri poliçede belirtilen limitler ile; SSK primi ve vergiler ise poliçede belirtilen limitlerin %25’i maksimum 150.000 EUR ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir.

-         Bu sigorta, sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu, bu tazminatın sigortalıya rücu etmesi durumunu da teminat altına alır.

-         Sigortalının bağımsız denetim faaliyetleri teminat kapsamındadır.

-         Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri, olay başı ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.

-         Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.1 maddesinin (a) bendi aksine herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem  ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın, her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri,  olay başı ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.

You are here Hizmetlerimiz Sorumluluk Sigortaları

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr