TEKNE VE MAKİNA SİGORTASI

Tekne ve Makine Sigortaları, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracının (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz v.b.) denizde karşılaşacağı risklere karşı güvence sağlar. Bu sigorta, sigorta konusu teknenin aşağıda belirtilen rizikolar nedeniyle uğradığı ziya veya hasarı kapsar:

·         Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri

·         Yangın, patlama [infilak]

·         Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık.

·         Denize mal atılması.

·         Korsanlık

·         Kara taşıtları, rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas

·         Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım

·         Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi sırasında olan kazalar

·         Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi bir gizli kusur

·         Kaptanın, gemi zabitlerinin, gemi adamlarının ya da kılavuzların ihmali

·         Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmali

·         Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası

·         Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas


Sigortalı teknelerin üçüncü şahıslara karşı oluşacak sorumlulukları da Tekne Sigortaları ile teminat altına alınabilmektedir. Bu sigorta ile, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan tekneler, Tekne ve Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler gibi rizikolara karşı da güvence altına alınmaktadır.

YAT SİGORTASI

Yat Sigortası ile yatınızı yalnızca denizde değil, iç sularda, limanda seyir esnasında, marinada, rıhtımda, yatma mahallinde, çekek yerinde, dubaya bağlı ya da kızakta iken, deneme seferlerinde, tehlikede olan başka bir tekneyi çekerken, çekek yerine çekilirken veya denize indirilirken, sahilde ve depoda, sökme, montaj, normal ya da olağanüstü bakım esnasında da güvence altına alabilirsiniz. Yatınız aşağıda belirtilen risklere karşı güvence altına alınmıştır:

·         Denizlerin, ırmakların, göllerin ya da diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri

·         Yangın

·         Denize mal atılması

·         Korsanlık

·         Batma, çarpma, çarpışma, oturma, fırtına sonucu oluşacak hasarlar

·         Hava ve kara taşıtları veya benzeri cisimler veya bunlardan düşen parçalar, rıhtım, liman 
teçhizat ve tesisatı ile temas

·         Deprem, volkanik patlama ya da yıldırım gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar

·         Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar

·         İnfilak

·         Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)

·         Yatın ve/veya servis botlarının tümüyle çalınması

·         Normal bağlantısına ek olarak hırsızlığı önleyici bir aygıt veya ayrıca bilinen yöntemlerle yata veya bota emniyetli bir şekilde kilitlenmiş olan dıştan takma motorların çalınması

·         Yatınıza veya kıyıdaki depo onarım mahalline zorla girilmesi koşuluyla dıştan takma motorlar veya ekipman da dahil makinelerin çalınması

·         Makine veya teknedeki herhangi bir gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması nedeniyle oluşacak ziya veya hasarlar (Kırılan şaftın, patlayan kazanın veya kusurlu kısmın tamir ve ikame masrafları hariç)

·         Herhangi bir kişinin ihmali (sigortalının, yat sahiplerinin veya yat işletmecilerinin hesabına yapılan bir tamirat veya tadilat işi yahut yatın bakımı itibariyle ihmalden veya sözleşmenin ihlalinden kaynaklanmış kusurların giderilmesi masrafları hariç)

·         Hiçbir hasar çıkmasa dahi, bir oturmadan sonra sırf karinanın kontrolü amacıyla makul surette yapılmış masraflardır.

·         Yatınızın bir başka tekne ile çatışması halinde diğer tekne ve üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar

·         Yatınız veya başka bir teknede ya da bunların yakınında meydana gelebilecek can kayıpları,
yaralanmalar, bedensel sakatlıklar veya hastalıklardan doğan sorumluluğunuz sonucu yapacağınız harcamalar ile can kurtarma masrafları

·         Yatınızın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telgraf ve telefon kabloları gibi sabit veya hareketli cisimlere vereceği zararlar

·         Yatınızın bir kazaya uğraması halinde teknenin yada üzerindeki eşyanın çıkartılması, bir başka yere taşınması yada gerektiğinde yok edilmesi masrafları ile bu işlemler sırasındaki başarısızlık veya ihmaller dolayısıyla meydana gelebilecek sorumluluk halleri teminat altına alınmıştır.

 

TEKNE İNŞAAT SİGORTASI

Tekne İnşaat Sigortaları; yeni inşa edilmekte olan veya tadilat gören tekneleri, gemi yapımcısının sorumluluğu altındayken gerçekleşebilecek risklere karşı, inşaatın başlangıcından suya indirilip yüzdürülmesine kadar geçen süre içerisinde güvence altına alır. Teknenin kızağa konulmasıyla birlikte, inşaat sırasında meydana gelecek rizikoları, teknenin denize indirilmesi ve test rizikolarını da kapsayacak şekilde teminat altına alır. Tekne İnşaat poliçeleri bir yıldan uzun süreli yapılabilmektedir.

·         Teminat altına alınan başlıca riskler;

·         Kızağa konmadan önceki riskler

·         Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler

·         Denize indirme riskleri

·         Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler

 

GEMİ TAMİRCİLERİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bir gemi tamircisi olarak, bakımınız altındaki gemiden, üçüncü kişilerin mülklerine gelecek hasardan ve ölüm veya kişisel yaralanmalardan siz yasal olarak yükümlü olabilirsiniz. Bu sigorta, sizin ihmalinizden veya sizin çalışanlarınızın, aracılarınızın ve taşeronlarınızın ihmalinden kaynaklanan ve mutabakata varılan limit kadar olan üçüncü kişilerin masrafları ve harcamalarına ilişkin yükümlülük dahil bu tür yükümlülüklere karşı size koruma sağlar. Gemi tamircilerinin sorumluluğuna bırakılmış olan iskelede ya da kızaktaki gemiler ile kendi kontrolündeki üçüncü şahıslara ait emtia, araç vb. değerler ile üçüncü şahısların kendilerine gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alır.

Ayrıca Gemi Tamircileri Sigortası teminatı sizin yasal savunma masraflarınızı da kapsayacaktır.

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası teminatı, aşağıda belirtilmiş rizikolar sonucu doğabilecek sorumlulukları, gemi tamircisi sıfatıyla gerçekleştirilen tamiratlar esnasında veya sebebiyle meydana gelmeleri kaydıyla teminat altına almaktadır:

·         Sizin bakım, gözetim ve kontrolünüz altında olan gemi ve araçta meydana gelebilecek zarar veya ziyan,

·         Enkazın ortadan kaldırılması

·         Üçüncü şahıs mülkleri

·         Üçüncü şahıs ölüm veya kişisel yaralanmaları,

·         Seyahat eden işçiler (belirlenmiş bir limite tabi olması kaydıyla)

 

MARİNA İŞLETENLERİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bir marina/çekek yeri işletmecisi olarak bakımınız altında olan gemide meydana gelecek zarar ve ziyandan ve fiziksel yaralanma veya ölümden yasal olarak siz sorumlu olabilirsiniz. Bu sigorta, sigortacının Marina/Çekek Yeri İşletmecileri Sorumluluk Sigortası’na ilişkin klozlara tabi olarak, mutabakata varılan üst limite kadar bu tür yükümlülüklere ve yasal savunma masraflarına karşı size koruma sağlar. Bu sigorta, marina veya çekek yeri işleten sigortalının, sigortalı mahalde marina/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak, bakım, gözetim ve kontrolü altındaki gemilere gelebilecek zarardan ve üçüncü kişilerin ölüm ve yaralanmasından doğan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Marina/Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluk Sigortası teminatı, aşağıda belirtilmiş rizikolar sonucu doğabilecek sorumlulukları, marina işletiminiz sırasında veya sebebiyle meydana gelmeleri kaydıyla teminat altına almaktadır:

·         Kontrol ve gözetiminiz altında gerçekleştirilen onarım ve revizyon işlemleri, depolama faaliyetleri, kızağa alma, bir boşluğa veya şamandıraya bağlama, sudan çıkarma veya suya indirme veya yakıt ikmali esnasında ve sizin bakım, gözetim ve kontrolünüz altında bulunmakta olan deniz aracında meydana gelebilecek zarar veya ziyan

·         Sigortacı tarafından belirlenmiş limitlerle sınırlı olması kaydıyla teknelerin taşınması

·         Üçüncü kişi mülkler

·         Üçüncü şahıs ölüm veya fiziksel yaralanmaları

·         Otopark yükümlülüğü

·         Tesis riskleri

·         Kiracının yükümlülükleri

You are here Hizmetlerimiz Tekne Sigortası

Hoşdere Caddesi No:124/12 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon: (0.312) 447 8 444   |   Faks: (0.312) 447 8 445
E-Posta: bilgi@vasasigorta.com.tr